Τρι10152019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ05:14:50 PM

Back Βρίσκεστε εδώ: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΟΥΣΙ Δημοτικά Συμβούλιά Αμαρουσίου την Τρίτη στις 25/6/2019 στις 6.30 μ.μ, στις 7μ.μ και στις 8.30μ.μ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δημοτικά Συμβούλιά Αμαρουσίου την Τρίτη στις 25/6/2019 στις 6.30 μ.μ, στις 7μ.μ και στις 8.30μ.μ

1ο Δημοτικό Συμβούλιο της 25/6/2019

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση (14/2019) του Σώµατος στις 25/6/2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Β. Σοφίας 9 και ∆. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέµα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:

Έγκριση ή µη πρακτικού ∆ιαπαραταξιακής Επιτροπής εκπροσώπων των υποψήφιων πολιτικών παρατάξεων καθώς και των εκπροσώπων των συνασπισµών συνεργαζόµενων κοµµάτων για την διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2019

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΠΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση (15/2019) του Σώµατος στις 25/6/2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Β. Σοφίας 9 και ∆. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ενηµέρωση - συζήτηση για την δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση

 2. 2. Λήψη απόφασης για το Χ.Ε.Υ. Λ.Κηφισίας

 3. 3. 2η Αναµόρφωση προυπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. << Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου Αµαρουσίου >> οικονοµικού έτους 2019

 4. 4. Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Α΄ τρίµηνου οικονοµικού έτους 2019 του ∆ήµου Αµαρουσίου

 5. 5. ∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση προστίµων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: Π. L. Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε., α/α εγγραφής 145934

 6. 6. ∆ιαγραφή προστίµων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωσή τους Υπόθεση: α) Σ. Γ. του Ν. µε αριθ. εγγρ. 187720 β) Σ. Π. του Φ. µε αριθ. εγγρ. 193095 γ) Εταιρεία "A. " µε αριθ. εγγρ. 25492 δ) Εταιρεία "E. EFG F. & R. ΑΕ" µε αριθ. εγγρ. 76274 ε) Κ. Ο. του Γ. µε αριθ. εγγρ. 192473 στ) Β. Π. του Σ. µε αριθ. εγγρ. 192039 ζ) Π. Β του Ι. µε αριθ. εγγρ. 172321 η) Π. Π. του Ε. µε αριθ. εγγρ. 63135 θ) Π. Α. του Ι. µε αριθ. εγγρ. 185977

 7. 7. ∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση προστίµων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: α) Εταιρεία "OL. Ε. & Τ. Ε. ΑΕ" µε αριθ. εγγρ. 129962 β) Εταιρεία "ΙΝΤ. ΑΒΕΕ" µε αριθ. εγγρ. 170576 γ) Εταιρεία "EMP. R. ΑΕ" µε αριθ. εγγρ. 126388 δ) Εταιρεία "A. H. Μ. Α. Ο∆. Β." µε αριθ. εγγρ. 178416 ε) Εταιρεία "Σ. ΕΛ. ΑΒΕΕ" µε αριθ. εγγρ. 178479 στ) Εταιρεία "ΠΡ. ΕΝ. Α. ΕΠΕ" µε αριθ. εγγρ. 189935 ζ) Π. Ε. του Ι. µε αριθ. εγγρ. 177997 η) Εταιρεία "Π. B. L." µε αριθ. εγγρ. 90491

 8. 8. ∆ιαγραφή ή µη διαγραφή προστίµων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: α) Γ. Γ. του Μ. µε αριθ. εγγρ. 22758 β) Α. Μ. του Α. µε αριθ. εγγρ. 77693

 9. 9. ∆ιαγραφή προστίµων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: α) Γ. Γ. του Μ. µε αριθ. εγγρ. 22758 β) Εταιρεία "Α. ∆.-Ρ. Ζ. ΑΕ" µε αριθ. εγγρ. 176795

 10. 10. ∆ιαγραφή προστίµων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: α) Κ. Κ. του Γ. µε αριθ. εγγρ. 186143 β) Φ. Σ. του Ε. µε αριθ. εγγρ. 155450 γ) Εταιρεία "M." µε αριθ. εγγρ. 67867

 11. 11. ∆ιαγραφή προστίµων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: α) Κ. Κ. του Χ. µε αριθ. εγγρ. 195908 β) Σ. Ε.-Π. του Ε.-∆. µε αριθ. εγγρ. 15491 γ) Κ. Ε. του Κ. µε αριθ. εγγρ. 141515 δ) Μ. Α. του Τ. µε αριθ. εγγρ. 141950 ε) Γ. Σ. του Π. µε αριθ. εγγρ. 97168 στ) Γ. Α. του Θ. µε αριθ. εγγρ. 140901

 12. 12. ∆ιαγραφή προστίµων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση:α) Εταιρεία "ΠΛ. ΑΕΤΑΒΕ" µε αριθ. εγγρ. 174847 β) Α. Ο. µε αριθ. εγγρ. 124064 γ) Σ. Α. του Ε. µε αριθ. εγγρ. 154736 δ) Β. Ε. του Β. µε αριθ. εγγρ. 186565 ε) Π. Χ. του Θ. µε αριθ. εγγρ. 186127 στ) Εταιρεία "I. H. ΑΕ" µε αριθ. εγγρ. 23169 ζ) Εταιρεία "A. 2005 ΕΠΕ" µε αριθ. εγγρ. 104519 η) Εταιρεία "C. ΜΕΠΕ" µε αριθ. εγγρ. 149309 θ) Εταιρεία "A. ΑΒΕΕ" µε αριθ. εγγρ. 67741

 13. 13. ∆ιαγραφή οφειλής χρήση οστεοφυλακίου οφειλέτης ∆.∆. του Σ. µε Αρ.Καρτ.088897 / ID 75400

 14. 14. ∆ιαγραφή οφειλής χρήση οστεοφυλακίου οφειλέτης Ν.Ε του ∆. µε Αρ.Καρτ. 161383 / ID 153759

 15. 15. ∆ιαγραφή οφειλών από χρέωση οστεοθήκης

 16. 16. Έγκριση ή µη διαγραφής οφειλών του υπ'αριθµ Φ-117 οστεοφυλακίου (Υπόθεση Φ.Σ µε αριθµό καρτέλας 6419)

 17. 17. ∆ιαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Υπόθεση Β.Ε. µε αριθµό καρτέλας 199655)

 18. 18. ∆ιαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Υπόθεση Ρ.Ε µε αριθµό καρτέλας 119127)

 19. 19. ∆ιαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και επαναβεβαίωση οφειλετών (υποθέσεις Φ.Η. µε αριθµό καρτέλας 151295, Φ.A. µε αριθµό καρτέλας 151296 και C.L ΑΕ µε αριθµό καρτέλας 193676)

 20. 20. ∆ιαγραφή οφειλών από Τέλος Καθαριότητας και Φωτισµού και Φόρο ηλεκτροδοτούµενων χώρων (Υπόθεση ∆.Ε.Η - ∆/νση Υπηρεσιών Στέγασης µε αριθµό καρτέλας 078055)

 21. 21. ∆ιαγραφή οφειλών λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης σύµφωνα µε άρθρο 103 του ν.4604/2019 (Υπόθεση Μ.Οµε αρ.καρτ.051497 και Τ.Γ. µε αρ.καρτ.051531)

 22. 22. ∆ιαγραφή οφειλών από πρόστιµα παράνοµης διαφήµισης. (Υπόθεση I.S.O. AETE µε αρ.καρτ. 091414 και Π.Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ µε αρ.καρτ. 0177536)

 23. 23. ∆ιαγραφή προσαυξήσεων Υπόθεση: Γιαλούρη Αγγελική

 24. 24. ∆ιαγραφή οφειλών από διαφορές επιφανειών για ∆Τ/∆Φ/ΤΑΠ. (Υπόθεση Λ.Κ.µε αρ.καρτ.11028)

 25. 25. Αίτηµα υπαγωγής στη ρύθµιση βεβαιωµένων οφειλών του νόµου 4611/2019 (ΣΚΑΡΠΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ)

 26. 26. Επιστροφή κτιστής ατοµικής οστεοθήκης στο ∆ήµο και εκ νέου παραχώρηση της

 27. 27. Επιστροφή κτιστής ατοµικής οστεοθήκης στο ∆ήµο και εκ νέου παραχώρηση της (υποθ. Κανάρη ∆ήµητρα)

 28. 28. Έγκριση ή µη αιτήµατος για παράταση του χρόνου ταφής

 29. 29. Έγκριση ή µη αιτήµατος για παράταση του χρόνου ταφής (υποθ. Μαρία - Ελευθερία Βολίκα)

 30. 30. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Γ' κατανοµής 2019, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.∆.∆. "Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου Αµαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑ∆Α)"

 31. 31. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της ∆' κατανοµής 2019, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.∆.∆. "Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου Αµαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑ∆Α)"

 32. 32. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Ε' κατανοµής 2019, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.∆.∆. "Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου Αµαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑ∆Α)"

 33. 33. Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 1/1/2019 µέχρι 31/03/2019, από τον Φόρο Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Αµαρουσίου

 34. 34. Απόδοση ποσού στη "Σχολική Επιτροπή Α/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αµαρουσίου" από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την υλοποίηση του προγράµµατος που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόµο, για τους µήνες Απρίλιο - Ιούνιο 2019

 35. 35. Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές ∆ήµου Αµαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2019, των Α/βάθµιων και Β/βάθµιων σχολείων (Β' Κατανοµή, έτους 2019)

 36. 36. Καταβολή ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την καταβολή µισθωµάτων σχολικών µονάδων στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου από 01/1/2019 έως 30/4/2019

 37. 37. Aντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία "Σχολική Επιτροπή A'/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αµαρουσίου"

 38. 38. Aντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία "Σχολική Επιτροπή Β/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αµαρουσίου"

 39. 39. Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας της µε αριθ. πρωτ. 25181/07-06-2018 σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και της Εταιρείας µε την επωνυµία "ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

 40. 40. Παραχώρηση απορριµµατοφόρου στον ∆ήµο ΙΘΑΚΗΣ

 41. 41. Έγκριση ή µη συµµετοχής του ∆ήµου Αµαρουσίου σε εκδήλωση της Ένωσης Κρητών Αµαρουσίου "Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ" µε θέµα: ΓΙΟΡΤΗ-ΚΡΗΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ 2019

 42. 42. Έγκριση ή µη συµµετοχής του ∆ήµου Αµαρουσίου σε εκδήλωση του Συλλόγου Ποντίων Αµαρουσίου "Νίκος Καπετανίδης" µε θέµα: Πόντος 3000 χρόνια Ιστορία

 43. 43. Έγκριση ή µη της διοργάνωσης εγκαινίων πλατείας Ευτέρπης

 44. 44. Έγκριση ή µη της υπ'αριθµ. 37/2019 απόφασης του ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά την έγκριση της διοργάνωσης του Φεστιβάλ "Καλοκαίρι στο Μαρούσι 2019" και την υποβολή σχετικού αιτήµατος στο ∆ήµο Αµαρουσίου για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Αίθριου Θεάτρου επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 219 καθώς και την έγκριση έως σαράντα (40) παραστάσεων ετησίως, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία

 45. 45. Έγκριση ή µη 2ης παράτασης της ηµεροµηνίας λήξης της µελέτης µε τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ Ο∆ΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ"

 46. 46. Έγκριση ή µη παράτασης της ηµεροµηνίας λήξης του έργου "∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΧΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

 47. 47. Έγκριση ή µη παράτασης της ηµεροµηνίας λήξης του έργου "∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΩΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Π.Σ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

 48. 48. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου µε τίτλο : '‘ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ’’

 49. 49. Έγκριση ή µη της Οριστικής Παραλαβής του έργου «∆ίκτυο αποχέτευσης οµβρίων περιοχής Ν. Λέσβου ∆ήµου Αµαρουσίου»

 50. 50. Έγκριση 5ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της µελέτης "Σύνταξη προγράµµατος συστηµατικής υλοποίησης του Γ.Π.Σ. Αµαρουσίου-Τοπογραφική αποτύπωση σε κλίµακα 1:500 µε επίγειες µεθόδους, Πολεοδοµική µελέτη επέκτασης του ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Αµαρουσίου και πράξη εφαρµογής"

 51. 51. Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της πράξης εφαρµογής του Στουντίου Α

 52. 52. Έγκριση ή µη πραγµατοποίηση της µελέτης µε τίτλο: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ"

 53. 53. Έγκριση ή µη εξειδίκευσης της πίστωσης µε τίτλο: «Υπηρεσίες Φύλαξης του Ιστορικού Κέντρου, των Σχολικών Συγκροτηµάτων & του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου του ∆ήµου»

 54. 54. Έγκριση ή µη εξειδίκευση της πίστωσης µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗΣ»

 55. 55. Έγκριση ή µη της 12/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις επί της οδού Κορυτσάς"

 56. 56. Έγκριση ή µη της 14/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Χωροθέτηση Γωνιών Ανακύκλωσης στο ∆ήµο Αµαρουσίου"

 57. 57. Έγκριση ή µη της 13/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Επικαιροποίηση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ΠΕ "Αγ. Θωµά" µετά την κατασκευή του έργου ποδηλατοδρόµου"

 58. 58. Έγκριση ή µη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου στο ΟΤ Γ855 της περιοχής "Άγιος Θωµάς" του ∆ήµου µετά από επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Mακαρώνα - Εξέταση ενστάσεων."

 59. 59. Έγκριση ή µη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Έγκριση ή µη της κυκλοφοριακής ρύθµισης στον κόµβο Λ. Κηφισίας - Σωρού του ∆ήµου Αµαρουσίου στο πλαίσιο της σύµβασης µε τίτλο: "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΗΒΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ""

 60. 60. Έγκριση ή µη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας κοπής δένδρου σε κοινόχρηστο χώρο στις οδούς Αρετής και Μεσογείων στο Π.Ε.14 Νέο Μαρούσι, ∆ήµος Αµαρουσίου"

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΠΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Ειδική συνεδρίαση (16/2019) του Σώµατος στις 25/6/2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 20:30 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 217 του Ν. 3463/2016 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Β. Σοφίας 9 και ∆. Μόσχα), µε θέµα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:

ηµόσιος Απολογισµός πεπραγµένων ∆ηµοτικής Αρχής έτους 2018.

Απολογιστική τοποθέτηση της ∆ιοίκησης σχετικά µε την οικονοµική και διοικητική πορεία του ∆ήµου και την εφαρµογή του προγράµµατος της ∆ηµόσιας ∆ράσης.

Τοποθέτηση των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και ∆ηµοτικών Συµβούλων. ∆ιατύπωση παρατηρήσεων των κατοίκων και των φορέων της πόλης επί του απολογισµού.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΠΙΩΤΗΣ