Παρ07032020

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ10:38:37 AM

Back Βρίσκεστε εδώ: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΟΥΣΙ Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµαρουσίου την 24η Ιουνίου 2020

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµαρουσίου την 24η Ιουνίου 2020

Καλείστε σε Ειδική Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµαρουσίου, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη την 24η Ιουνίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 σύµφωνα µε τις διατάξεις:

α) του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄ / 7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ 133 Α΄ /19-07-2018) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 114, παρ.8 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄ / 9-8-2019), µε το άρθρο 177, περ. β΄ της παρ. 1 και το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν. 4635/ 2019(ΦΕΚ 167 Α΄/ 30-10-2019), και

β) του άρθρου 10, παρ. 1 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορονοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄ / 11.03.2019),

γ) του µε αριθµ. πρωτ. 18318/ 13-3-2020 (Α∆Α: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, µε θέµα «Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των δήµων, των περιφερειών και των εποπτευόµενων νοµικών τους προσώπων , κατά το διάστηµα λήψης των µέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19» και

δ) της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών µε Αριθµό Εγκυκλίου: 40, Α.Π. : 20930/ 31-03-2020 (Α∆Α: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), µε θέµα: « Ενηµέρωση για την εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου αντιµετώπισης του κορωνοϊού COVID – 19, αναφορικά µε την οργάνωση και λειτουργία των ∆ήµων», για τη συζήτηση στο παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: ∆ηµόσιος Απολογισµός πεπραγµένων ∆ηµοτικής Αρχής έτους 2019.

Απολογιστική τοποθέτηση της ∆ιοίκησης σχετικά µε την οικονοµική και διοικητική πορεία του ∆ήµου και την εφαρµογή του προγράµµατος της ∆ηµόσιας ∆ράσης.

Τοποθέτηση των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και ∆ηµοτικών Συµβούλων.

∆ιατύπωση παρατηρήσεων των κατοίκων και των φορέων της πόλης επί του απολογισµού.

Ο Πρόεδρος

Του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ