Τετ05272020

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ08:16:44 PM

Back Βρίσκεστε εδώ: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΝΤΕΛΗ Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης στις 8/5/2020

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης στις 8/5/2020

«Ενημέρωση για θέματα Πολιτικής Προστασίας για την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου»

 

Καλείσθε, στην 8η /2020 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 8η του μηνός Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), για συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), 72 και 74 ν.4555/2018 , για το κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ: « Ενημέρωση για θέματα Πολιτικής Προστασίας για την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου »

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ