ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Των κάτωθι:

Απάντων μελών του σωματείου με την επωνυμία «Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων», εδρεύοντος στην Αθήνα, οδός Αθ. Αξαρλιάν αρ. 3-5, δια του οποίου απευθύνεται η παρούσα (ακολουθούν οι καταστάσεις).

ΠΡΟΣ 1) Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (ΕΦΚΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ.8 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως οιονεί καθολικό διάδοχο των πρώην ασφαλιστικών ταμείων κύριας ασφάλισης (ΙΚΑΕΤΑΜ,ΤΕΒΕ,ΟΑΕΕ,ΤΑΝ,ΝΑΤ,ΤΣΑΥ,ΕΤΑΑ κλπ.), ενταχθέντων δυνάμει του Ν. 4387/2016.

 1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ» (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. – Ν.Π.Δ.Δ.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Φιλελλήνων , αριθμός 13-15 και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Διοικητή του, ως οιονεί καθολικού διαδόχου του πρώην ασφαλιστικού ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑ και των λοιπών ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης, που εντάχθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., δυνάμει του νόμου 4387/2016.

  *********************************

  Απαντες οι εδώ δηλούντες είμαστε συνταξιούχοι κύριας και επικουρικής ασφάλισης, η δε σύνταξή μας καταβάλλεται αντίστοιχα από έκαστο υμών φορέα. Περαιτέρω, είμαστε μέλη του σωματείου «Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων», με καταστατικό σκοπό την κοινωνική ενότητα και αλληλεγγύη όλων των συνταξιούχων καθώς και των εργαζομένων απέναντι σε κάθε επίθεση κατά των 2 ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, δια του οποίου σωματείου που μας εκπροσωπεί και σας απευθύνεται η παρούσα.

  Στον απόηχο των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για την εφαρμογή του ν. 4387/2016 (ΟλΣτΕ 1880/2019, 1881/2019, 1882/2019, 1889/2019, 1890/2019, 1891/2019), υπάρχει σωρεία ζητημάτων που έχουν μείνει μετέωρα, σε βάρος των συνταξιούχων όλης της χώρας. Συγκεκριμένα, κρίθηκε αντισυνταγματικός ελλείψει αναλογιστικής μελέτης ο τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων. Αυτό έχει ως πρακτική συνέπεια ότι όλοι εμείς βλέπουμε κάθε μήνα τα ενημερωτικά μας σημειώματα να έρχονται μειωμένα δυνάμει του επανυπολογισμού, χωρίς όμως να γνωρίζουμε καν με ποια συνταξιοδοτική απόφαση επήλθε αυτή η τροποποίηση.

  Μάλιστα, το εν λόγω πρόβλημα ήρθε σε συνέχεια σωρείας άλλων πρακτικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει και απορρέουν από τον επανυπολογισμό και την αναπροσαρμογή κύριων και επικουρικών, ίδια δε όσων εξ’ ημών το άθροισμα κύριας και επικουρικής υπερβαίνει τα 1.300,00 ευρώ μεικτά, τον τρόπο υπολογισμού του ποσοστού αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων και άλλων παθογενειών του συστήματος. Επίσης, λάθη παρατηρούνται και από την εν γένει διαδικασία απονομής και πληρωμής: έτσι έχει παρατηρηθεί να μην συμπεριλαμβάνονται στις αποφάσεις οι επιπλέον εισφορές 13ου-14ου μισθού, με συνέπεια το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης να υπολείπεται κατά 17%, να προκύπτει λάθος στις ημέρες πρόσθετων εισφορών ώστε σε ορισμένους να μην αναγράφονται οι ημέρες των βαρέων, σε άλλους να αναγράφονται αλλά να μην υπολογίζονται, να μην αναγράφονται οι πραγματικές ημέρες αλλά έως και 3.000 λιγότερες, να γίνονται παρακρατήσεις για εισφορά αλληλεγγύης σε συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη κάτω των 1.400,00 ευρώ, καθώς και σφάλματα ως προς τον μισθό, δηλαδή αυτόν επί του οποίου υπολογίζεται η σύνταξη.

  Κατόπιν των ανωτέρω, δικαιούμαστε άπαντες εμείς να λάβουμε γνώση με ποιον τρόπο έγινε ο επανυπολογισμός της κύριας και η αναπροσαρμογή της επικουρικής σύνταξης εκάστου ημών, όπως επιβάλλει η αρχή της χρηστής διοίκησης και κάθε ευνομούμενη πολιτεία οφείλει να πράττει. Σημειώνεται δε ότι τινές εξ’ ημών είμαστε δικαιούχοι δύο κύριων συντάξεων και δεν 3 λαμβάνουμε καν ενημερωτικά σημειώματα από 1/1/2019 που έγινε και ο επανυπολογισμός της κύριας σύνταξής μας.

  Επειδή διαμαρτυρόμαστε για την ανωτέρω συμπεριφορά σας

  Επειδή υποχρεούστε να μας γνωρίσετε με ποιον τρόπο έλαβε χώρα ο επανυπολογισμός της κύριας και η αναπροσαρμογή της επικουρικής σύνταξης εκάστου ημών.

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

  Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

  ΖΗΤΑΜΕ Να μας ενημερώσετε για τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο επανυπολογισμός της κύριας και η αναπροσαρμογή της επικουρικής σύνταξης εκάστου ημών.

  Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, επισυναπτομένου του πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. του σωματείου «Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων» προς αυτούς που απευθύνεται, αντιγράφων ολόκληρη αυτή στις οικείες εκθέσεις επιδόσεως.

  Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2019

  Για το εξωδίκως δηλούν και τα μέλη του

  Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

  Νίκος Χατζόπουλος Πόπη Μουρίκη